Chính sách và dịch vụ

Điều khoản sử dụng

Trang web (haco247.com) và ứng dụng này được HACO247 cung cấp cho bạn.

Các Điều khoản sử dụng sau đây chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web này. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện cụ thể có thể áp dụng cho nội dung, dữ liệu, tài liệu hoặc thông tin cụ thể có trên hoặc có sẵn thông qua Trang web джой казино официальный сайт này (Nội dung trực tuyến) và cho nội dung, dữ liệu, tài liệu hoặc thông tin cụ thể играть казино онлайн бесплатно mà bạn có thể tải lên, gửi và / hoặc xuất bản lên Trang web (Nội dung người dùng trực tuyến) hoặc các giao dịch được ký kết thông qua Trang web này. Các điều khoản cụ thể như vậy có thể được bổ sung vào các Điều khoản sử dụng này hoặc, ở đâu và sau đó chỉ trong phạm vi được chỉ định rõ ràng, có thể thay thế các Điều khoản sử dụng này.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Điều khoản sử dụng và tất cả các điều khoản và điều kiện có trong hoặc được tham chiếu ở đây hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được nêu trên Trang web này. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với tất cả các điều khoản này, bạn KHÔNG nên truy cập hoặc sử dụng Trang web này.

Sửa đổi các điều khoản

Các Điều khoản sử dụng này có thể được HACO247 sửa đổi bất cứ lúc nào. Điều khoản sử dụng được sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi đăng. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi đăng bài như vậy, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận sửa đổi đó. Bạn nên thường xuyên xem xét bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng. Các trang web HACO247 khác có thể có các điều khoản sử dụng riêng áp dụng cho các trang web đó.

HACO247 có quyền ngừng hoặc thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật liên quan đến Trang web hoặc Nội dung của Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. HACO247 có quyền hạn chế, từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người nào vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của mình